top of page

Verwerking van persoonsgegevens deelnemers rookstopbegeleiding

INFORMATIE BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

1.

In het kader van rookstopbegeleiding door een tabakoloog heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw* uw toestemming gevraagd voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, vermeld in punt 4, met het oog op uitbetaling van de verstrekker.
Op basis van die gegevens kan de tabakoloog de volgende tarieven hanteren:


voor mensen zonder recht op een verhoogde tegemoetkoming:
- 7,5 euro per kwartier individuele begeleiding
- 1 euro per kwartier voor groepsbegeleiding
voor mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming:
- 1 euro per kwartier individuele begeleiding
- 0,5 euro per kwartier groepsbegeleiding


De werking van rookstopbegeleiding door tabakologen wordt geconcretiseerd in het ministerieel besluit van 23 december 2020 en is te raadplegen op
www.zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding.


Als u uw toestemming geeft, zal de tabakoloog uw persoonsgegevens, vermeld in punt 4, overmaken aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid 
en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw, die deze zullen verwerken overeenkomstig de bepalingen van dittoestemmingsformulier.Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijdingen I.M. vzw gaan rookstopbegeleiding blijven opvolgen en uw gegevens verder verwerken inovereenstemming met de door u eerder verleende toestemming**.

 

2.
Uw gegevens zullen worden verwerkt door Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor
Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw, namelijk de organisaties die deel
uitmaken van de partnerorganisatie Consortium tabak en verantwoordelijk zijn voor
rookstopbegeleiding door tabakologen.
Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire
Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M. vzw zullen de verwerkingsverantwoordelijken zijn en
zullen uw gegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van dit toestemmingsformulier.
Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
Indien u algemene vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u
contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar:
dpo@gezondleven.be


3.
In de beheersovereenkomst als partnerorganisatie voor tabak met het Consortium tabak is
opgenomen dat rookstopbegeleiding door tabakologen via de beheersovereenkomst zal
georganiseerd worden. Het is de opdracht van de partnerorganisatie om de uitbetaling van de tabakologen uit te voeren. In dit kader is het belangrijk dat zij beschikken over de benodigde informatie over het aantal en de aard van de prestaties die de tabakoloog heeft uitgevoerd.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de toestemming als omschreven in
het artikel 9, lid 2, a) van de AVG.

4.
De volgende persoonsgegevens zullen van u worden verwerkt om het doeleinde te bereiken:
- Identificatiegegevens: Naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats
- Informatie betreffende uw statuut van verhoogde tegemoetkoming


De verantwoordelijke van de verwerking kan die gegevens controleren door die te koppelen aan andere databanken (gegevens uit het rijksregister en gegevens met betrekking tot het recht op verhoogde tegemoetkoming).


5.
De persoonsgegevens, vermeld in punt 4, worden door Vlaams Instituut Gezond Leven, Vereniging voor Respiratoire Gezondheid en Tuberculosebestrijding en I.M vzw opgevraagd bij de tabakoloog.
De persoonsgegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden zonder daarvoor uw toestemming te vragen.


6.
Uw persoonsgegevens zullen om tegemoet te komen aan de verjaringstermijn van contractuele vorderingen, tien jaar bewaard blijven.

7.
U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de intrekking van uw toestemming.


U heeft eveneens het recht op inzage, rectificatie of schrapping van uw persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking een bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Indien u van één van uw rechten gebruik wenst te maken, kan u contact opnemen met: dpo@gezondleven.be.


Tenslotte heeft u nog het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

*Een organisatie die de zeven Vlaamse ziekenfondsen verenigd.

**Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde het recht heeft om uw toestemming in te trekken, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor deintrekking van uw toestemming. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw eerder verleende toestemming of gebruik wenst te maken van uw rechten (intrekking toestemming, inzage, rectificatie, …) kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: DPO@gezondleven.be

bottom of page