top of page

Privacy & Cookies

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen,
hoe lang we deze bewaren en welke rechten je kan uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de website, per e-mail of op enige andere wijze aan ons worden verstrekt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

Stefan Ceulemans
Biekorfstraat 16
2220 Heist-op-den-Berg

+32 456 016 866
info@rookstopstefan.be

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, kortweg GDPR).

Verwerkingsdoeleinden & rechtsgronden

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van klantenbeheer, de uitvoering van uw begeleiding en diensten die in lijn zijn met onze reeds bestaande relatie.

Uw gegevens worden in geen geval verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

 

Wij verwerken persoonsgegevens vanuit volgende rechtsgronden:
– Administratie en dienstverlening aan klanten (uitvoering overeenkomst).
 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Ter uitvoering van bovenstaande verwerkingsdoeleinden kunnen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens vragen: voornaam, naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen; o.a. via inschrijvings-, invul- en contactformulieren, persoonlijk en telefonisch contact, correspondentie per e-mail en brief, …
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Digitale verwerking van uw gegevens

Deze website wordt gehost op het Wix.com-platform. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Wij verbinden ons ertoe minstens om de 5 jaar te verifiëren of uw gegevens up-to-date zijn en/of we deze nog langer mogen bewaren.

Voor de bewaartermijn van gegevens i.k.v. persoonlijke rookstopbegeleiding verwijzen we naar de pagina betreffende de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan individuele rookstopbegeleiding.

Sowieso heb je te allen tijde het recht om uw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Website & cookies

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en stem je in met het gebruik van cookies.

Wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke je naar onze-website gekomen bent, of het webadres waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen in je browser. Ze worden gebruikt om de instellingen van de gebruikers en acties die ze op de site hebben uitgevoerd bij te houden.
Via de cookiebanner heb je de mogelijkheid om niet-essentiële cookies te accepteren of weigeren. 

De cookies die de host gebruikt, worden vermeld op volgende website: https://support.wix.com/nl/article/cookies-en-je-wix-site

Je kan controleren welke cookies worden bijgehouden, afhankelijk van welke browser je gebruikt: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari (OS X), Safari (iOS), Android
Op www.allaboutcookies.org vind je betrouwbare info omtrent cookies.  

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden.

Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

Rechten van de betrokkene

– Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
– Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
– Je hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
– Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
– Je kan bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
– Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wil je toegang tot persoonlijke informatie die we over je hebben, of deze corrigeren, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met ons via info@rookstopstefan.be of bel ons via 0456/016.866

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen en hoe we deze info eventueel gebruiken.


De laatste wijziging gebeurde op 15 december 2021.

bottom of page